با 146 رای موافق، در مجلس تصویب شد:

ثبت هویت محکومان مالی در سامانه الکترونیکی

مجلس

قوه قضاییه مکلف است هویت کلیه محکومان مالی که به موجب حکم قطعی محکوم به پرداخت مال به دیگری می شوند را به میزان محکومیت، در سامانه الکترونیکی، که به این منظور ایجاد می کنند، بلافاصله درج نماید.

پس از بحث وبررسی در خصوص حذف ماده 26 از لایحه نحوه اجرا ی محکومیت های مالی نمایندگان مجلس با 19 رای موافق 114 رای مخالف و 16 رای ممتنع با حذف آن مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از مخالفت نمایندگان با حذف ماده 26 اصل ماده 26 با 146 رای موافق 8 رای مخالف و 2 رای ممتنع تصویب شد.

در ماده 26 از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: قوه قضاییه مکلف است هویت کلیه محکومان مالی که به موجب حکم قطعی محکوم به پرداخت مال به دیگری می شوند را به میزان محکومیت، در سامانه الکترونیکی، که به این منظور ایجاد می کنند، بلافاصله درج نماید. این اطلاعات به تشخیص ودستور دادستان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

کد N69064