صدها پلیس دیگرترک برکنار شدند

آمریکا اروپا

صدها پلیس دیگر ترکیه از جمله برخی روسا و معاونان آنها از کار برکنار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی زمان ، در جدیدترین مرحله پاکسازی اداری شب گذشته 500 پلیس دیگر ترکیه از کار برکنار شدند.

در پی افشای فساد مالی در ترکیه که منجر به تغییراتی در کابینه دولت شد وزیر کشور نیز تغییر کرد که تغییرات در اداره پلیس این کشور ریشه در این امر دارد.