روحانی در صبحگاه مشترک نظامیان خوزستان:

ایران بر دفاع از حقوقش اصرار دارد/ از فناوری صلح آمیز هسته ای کوتاه نخواهیم آمد