روحاني در اهواز مطرح كرد:

توافق ژنو یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ و شکستن سد تحریم‌ها