معترضان تایلندی به‌دنبال تعطیلی کامل بانکوک هستند

آسیا,تایلند

همشهری‌آنلاین: معترضان تایلندی بستن ۲۰ چهار راه اصلی مرکز بانکوک را به‌عنوان برنامه روز دوشنبه ۲۲ دی تعیین کردند.

جهان > آسیا- همشهری‌آنلاین:
معترضان تایلندی بستن ۲۰ چهار راه اصلی مرکز بانکوک را به‌عنوان برنامه روز دوشنبه ۲۲ دی تعیین کردند.

آنها به‌دنبال تعطیلی کامل بانکوک و در نهایت کل تایلند هستند تا دولت را برکنار کنند.

در ادامه اعتراضات ضد دولتی در تایلند، هزاران نفر روز یکشنبه با تظاهرات در بانکوک، اطراف بنای معروف به "بنای دموکراسی" در این شهر را اشغال کردند.

چیزی که در این تظاهرات قابل توجه بود، انجام حرکات موزون و آوازخوانی معترضان بود کهسبب شد تظاهراتشان بیشتر حالت جشن به خود بگیرد.این درحالی‌است که تقریبا تمامی اعتراض‌های اخیر مخالفان به خشونت کشیده‌شده‌.

بنا به گزارش رویترز،دولت برای جلوگیری از اقدام مخالفان از 18هزار نیروی امنیتی کمک گرفته‌است.