در پی تشدید اعتراضها به یک طرح دولت /

عبدالله گل رهبران احزاب سیاسی را جهت مشورت به کاخ ریاست جمهوری دعوت کرد

کد N57271