رهبر انقلاب:

مدیریت جهادی رمز موفقیت است/ لزوم توجه بسیار جدی به مسائل فرهنگی