در گزارشی مطرح شد؛

تهدید اولاند به شکایت از مجله کلوزر/آقای خاص فرانسه در مسیر برلوسکنی