نماینده بجنورد در مجلس:

دعوای اعسار شخصیت حقوقی ظلم به شاکیان است

مجلس

یک تاجر و شخص حقیقی باید طبق قوانین تجارت برای ناتوانی در پرداخت دیون خود اعلام ورشکستگی کند.

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دعوای اعسار یک شخصیت حقوقی را بپذیریم ظلم به شاکیان و موجب تضییع حقوق آن‌ها است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسم جعفری در مخالفت با پیشنهاد حذف ماده ۱۵ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: ‌ دعوای اعسار به معنی این است که یک شخص ادعا می‌کند نمی‌توان دین خود را بدهد و این در حالی است که یک تاجر و شخص حقیقی باید طبق قوانین تجارت برای ناتوانی در پرداخت دیون خود اعلام ورشکستگی کند.
وی افزود: بهتر است که دراین ماده به‌‌ همان شخصیت ‌حقیقی تکیه کنیم و اصل آن است که هر‌که باید دین خود را پرداحت کند، الا ثابت شود که ندارد. اگر دعوای اعسار یک شخصیت حقوقی را بپذیریم ظلم به شاکیان و موجب تضییع حقوق آن‌ها است.
به گزارش ایلنا، در ماده ۱۵ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عنوان شده است که تجار و اشخاص حقوقی ‌حق اعلام دعوای اعسار (ناتوانی) در پرداخت دین راه ندارد. متن ماده ۱۵ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به قرار زیر است ‌:
دادخواست اعسار از تجار واشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود، این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت رسیدگی به امر ور شکستگی خود را درخواست کنند.

کد N47659