اندیشکده ویلسون آمریکا؛

بزرگ‎ترین اشتباه، تلاش برای تحت فشار قراردادن ایران است