صالحی در پاسخ به ایلنا:

تیم هسته ای و تیم ناظر در قالب یک تیم عمل می کنند

سیاست خارجی

صالحی در پاسخ به سوالی در باره اضافه شدن افرادی به تیم هسته‌ای گفت: بنابر به دستور رئیس جمهوری این افراد اضافه شده اند.

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: تیم هسته ای و تیم ناظر در واقع یکی هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اکبر صالحی در حاشیه مراسم ختم همسر سفیر فلسطین در پاسخ به سوالی در باره اضافه شدن افرادی به تیم هسته‌ای گفت: بنابر به دستور رئیس جمهوری این افراد اضافه شده اند.

وی در پاسخ به خبرنگار ایلنا مبنی بر این که آیا تیم ناظر هسته ای و تیم هسته ای کاملاً هماهنگ هستند وتداخلی در دیپلماتیک ایجاد نمی کنند،گفت: اینها هر دو یکی هستند و در قالب یک تیم عمل می کنند.

کد N44510