یک مقام نظامی عراقی:

بسیاری از مناطق از سیطره تروریستهای القاعده خارج شد