گزارش مهر از سوال نمایندگان از وزیران؛

کثرت سوال نمایندگان اخلال در کار وزیران یا انجام وظیفه قانونی؟/انتقاد رئیس جمهور و واکنش نمایندگان