با تصویب نمایندگان قوءقضاییه مکلف می‌شود؛

نگهداری محکومان مالی در مراکز مجزا

مجلس

شیوه نگه‌داری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آ ئین نامه‌ای است که به وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و ر فاه اجتماعی تهیه می‌شود.

نمایندگان مجلس در بهارستان در ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ماده ۵ از این لایحه تصویب کردند.
به گزارش خبرنگارایلنا، در رای گیری به عمل آمده نمایندگان مجلس با ۱۶۰رای موافق بدون رای مخالف و ۷ رای ممتنع با تصویب ماده موافقت کردند.
در ماده ۵ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: قوه‌قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده ۳ این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری و در مراکزی با عنوان «مرکز نگهداری محکومان مالی» که برای این منظور ایجاد می‌نماید، نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون کار و ر فاه اجتماعی) زمینه‌انجام فعالیت‌های اقتصادی و در آمد‌زا را برای محبوسین متقاضی کار فرا هم کند. شیوه نگه‌داری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آ ئین نامه‌ای است که به وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و ر فاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قا نون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

کد N32759