بذرپاش در اخطار قانون اساسی:

بودجه 93 ناقص است

مجلس

چرا پس از حصر سران فتنه دیگر مردم کشته نشدند و حوادث به پایان رسید؟

نماینده تهران، ری و شمیرانات گفت: بودجه هدفمندی همچنان ناقص است. زیرا بودچه فاقد هد فمند کردن یارانه هاست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهرداد  بذر پاش در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در  اخطاری با استناد به اصل 84 قا نون اساسی در خصوص فتنه 88 اظهار کرد: چرا پس از حصر سران فتنه دیگر مردم کشته نشدند و حوادث به پایان رسید.

وی در خصوص بودجه 88 اظهار کرد: بودجه هدفمندی همچنان ناقص است. زیرا بودچه فاقد هد فمند کردن یارانه هاست.

کد N30975