مخالفان سیاست های آمریکا تعطیلات اوباما را برهم زدند