کوزوو به طور مستقل در روند الحاق اروپایی گام بر می دارد

کوزوو,اتحادیه اروپا,صربستان

بلگراد- ایرنا- کوزوو که از لحاظ سیاسی موقعیتی نامشخص دارد و فاقد کرسی در سازمان ملل متحد است در مراحل عضویت در اتحادیه اروپا به حمایت آلمان امید دارد.

به گزارش ایرنا، یک مقام حاکم اتحادیه دمکرات مسیحی آلمان دراین رابطه با اشاره به اینکه برلین با توجه به اینکه در حال حاضر قادر به ترغیب دولت صربستان برای به رسمیت شناختن کوزوو نیست، گفت که در پایان روند مذاکرات صربستان برای عضویت در اتحادیه اروپا، کوزوو باید در حالتی باشد که مستقل از صربستان به این اتحادیه الحاق شود.

کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا از جمله آلمان و انگلیس برای به عضویت در آوردن کوزوو در خانواده اروپایی در جستجوی راهی هستند که این مساله بدون به رسمیت شناختن کوزوو از سوی صربستان حل و فصل شود.

تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در رابطه با مساله کوزوو موضع مشترکی ندارند و کشورهای اسپانیا، اسلواکی، رومانی، یونان و قبرس کوزوو را بخشی از صربستان می دانند و آن را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت نشناخته اند.

اتحادیه اروپا مایل نیست که کشوری را مانند صربستان در خانواده اروپایی بپذیرد که مساله قلمرویی داشته باشد.

بروکسل تلاش دارد که سرنوشت سیاسی کوزوو در مذاکراتی که از اواخر سال 2012 میلادی برای عادی سازی روابط بلگراد و پریشتینا در بروکسل با وساطت ˈکاترین اشتونˈ مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شروع شده است، حل و فصل شود.

عضویت کوزوو در سازمان ملل به عنوان کشوری مستقل نیز مساله ای دیگر است و با حمایت راسخ روسیه و چین از تمامیت ارضی صربستان نمی توان حل این مساله را در آینده نزدیک انتظار داشت.

شورای اتحادیه اروپا در نشست خود در روز جمعه 29 آذرماه در بروکسل با اشاره به تصمیم مثبت شورای وزیران و گزارش مثبت ˈکاترین اشتونˈ مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از روند مذاکرات عادی سازی روابط بلگراد و پریشتینا، 21 ژانویه سال 2014 را رسما برای اولین نشست بین دولتی اتحادیه اروپا و صربستان اعلام کردند.

کنفرانس بین دولتی میان اتحادیه اروپا و صربستان به منزله شروع رسمی مذاکرات بروکسل و بلگراد در مراحل عضویت صربستان در اتحادیه اروپا تلقی می شود.

کوزوو نیز انتظار دارد که مرحله ثبات و پیوستن که اولین گام در روند عضویت در اتحادیه اروپا محسوب می شود، در آینده نزدیک شروع شود.

مقامات صربستان که کوزوو را استان جنوبی کشورشان می دانند بارها اعلام کرده اند که اعلام یکجانبه استقلال کوزوو را قبول ندارند و این در حالیست که تا کنون 104 کشور استقلال کوزوو را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخته اند.

صربستان در رابطه حل و فصل مساله کوزوو از اکتبر سال 2012 با وساطت اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک سری مذاکرات را در سطح نخست وزیری با کوزوو شروع کرده و حاصل این مذاکرات امضای توافق نامه 15 ماده ای برای عادی سازی روابط بلگراد و پریشتینا است.

مقامات صربستان معتقدند که موضوعات مذاکرات بروکسل در حال حاضر برای حل و فصل مشکلات از قبیل مسایل اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و رفاهی ساکنین کوزوو به ویژه در منطقه شمال کوزوو است.

با توجه به اینکه صربستان کوزوو را استان جنوبی خود می داند تحت هیچ شرایطی و حتی به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا، بلگراد حاضر به قبول کوزوو به عنوان کشوری مستقل نیست.

پارلمان کوزوو در فوریه سال 2008 به طور یکجانبه استقلال این منطقه از صربستان را اعلام کرد.

بلگراد می گوید: کوزوو استان جنوبی صربستان است و استقلال آن را قبول ندارد و خواهان باطل کردن سند استقلال از راه های دیپلماتیک است.

اروپام**2061**1010
کد N20550