سازمان ملل هشدار داد:

احتمال بروز جنگ داخلی در سودان جنوبی