واشنگتن پست مطرح کرد؛

اوباما گرفتار بدترین پریشانی سال/محوبیت آقای تغییر در پایین ترین حد ممکن