بابک زنجانی فردا مدارک استرداد بدهی خود را به دادستانی دیوان محاسبات می‌دهد

مجلس

دادستان دیوان محاسبات با اشاره به محکوم شدن بابک زنجانی در دادسرای دیوان گفت: فردا مدارک بانک مرکزی، شرکت نفت و بابک زنجانی در خصوص استرداد دو میلیارد و 60 میلیون یورو بدهی وی به دادستانی دیوان ارایه خواهد شد.

فیاض شجاعی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص بررسی پرونده بابک زنجانی در دادستانی دیوان محاسبات گفت: بابک زنجانی 2 میلیارد  و 60 میلیون یورو بابت خرید نفت بدهی داشته که در دیوان محاسبات به این پرونده رسیدگی شده است.

وی ادامه داد: دادسرای دیوان اقدام به صدور دادخواست با مطالعه استرداد و جبران این مبلغ و اعمال مجازات اداری برای مسببان این کار کرده است.

دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: این پرونده در دیوان محاسبات رسیدگی شده، کیفرخواست و رای صادر شده و بابک زنجانی محکوم به جبران و استرداد این مبلغ شده است.

شجاعی با بیان اینکه این رای قطعی نیست و باید در مرحله محکمه هم بررسی تو قطعی شود اظهار داشت: هنوز بانک مرکزی واریز این وجه را تایید نکرده است.

وی یادآور شد: فردا بانک مرکزی، شرکت نفت و بابک زنجانی مدارک استرداد این وجه را به دادستانی دیوان محاسبات ارایه خواهند داد.