اسداللهی در گفت‌و‌گو با ایلنا:

هنوز گزارشی در مورد پرونده تامین اجتماعی به هیات نظارت نیامده است

مجلس

در صورتی که در خصوص پرونده تامین اجتماعی هیات تحقیق و تفحص و یا هیات رئیسه گزارشی را به هیات نظارت بدهند، بررسی‌های ما شروع می شود.

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: هنوز در رابطه با گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی موردی برای بررسی به هیات نظارت نیامده است.

غلارضا اسداللهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که آیا گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی برای بررسی به هیات نظارت آمده است، گفت: هنوز در این رابطه موردی برای بررسی به هیات نظارت نیامده است.

وی با بیان اینکه هیات نظارات با دریافت شکواییه رسیدگی‌های خود در هر موضوعی آغاز می کند، گفت: در صورتی که در خصوص پرونده تامین اجتماعی هیات تحقیق و تفحص و یا هیات رئیسه گزارشی را به هیات نظارت بدهند، بررسی‌های ما شروع می شود.

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان همچنین در خصوص اظهارات عوض حیدرپور مبنی بر اینکه این گزارش به هیات نظارت آمده است، گفت: منظور آقای حیدرپور این بود که در صورتیکه این گزارش به هیات رئیسه بیاید، قطعا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کد N14849