مقدم فر در گفت‌وگوی مشروح با مهر مطرح کرد:

نگرانی از زمزمه‌های "خصوصی‌سازی فرهنگ"/ عدم درک درست از شرایط فرهنگی، دلیل انفعال