سوال خاص خبرنگار روس و پاسخ «ظریف» وزیر امور خارجه

در این ویدئو محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر روسیه ،سوال خاص خبرنگار روس را این گونه پاسخ داد.

سوال خاص خبرنگار روس و پاسخ «ظریف» وزیر امور خارجهدر این ویدئو محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر روسیه ،سوال خاص خبرنگار روس را این گونه پاسخ داد.

/27212

 

 

 

 

کد N13638