از سوی نمایندگان مجلس صورت گرفت؛

رد طرح تعیین مأموریت دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان مدیریت

مجلس

مخالفان این الحاقیه با بیان اینکه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی عملیاتی ارتباطی به موضوع نظارت سازمان بر عملکرد دستگاه‌ها ندارد این موضوع را رد کردند.

مجلس با احصا و ابلاغ مأموریت‌ها از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تازه تأسیس مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا،نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌وری به پیشنهاد الحاقی در مورد تعیین مأموریت هریک از دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان تازه تأسیس مدیریت مخالفت کردند.

بر پایه این گزارش موافقان پیشنهادی این الحاقیه به طرح اصلی معتقد بودند که باید برای بودجه‌ریزی، ساختارسازی و نظارت بر هریک از دستگاه‌ها از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به صورت یک وظیفه مهم تلقی شود و عملکرد آنها را مورد بررسی قرار دهد.

به گفته موافقان با این الحاقیه می‌توان مأموریت‌های هر یک از دستگاه‌ها را احصا و به کلیه آنها ابلاغ کرد تا به طور شفاف عملکرد آنها مورد بررسی قرار گیرد.

اما مخالفان این الحاقیه با بیان اینکه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی عملیاتی ارتباطی به موضوع نظارت سازمان بر عملکرد دستگاه‌ها ندارد این موضوع را رد کردند.

در نهایت نمایندگان به این الحاقیه رأی منفی دادند.

کد N12259