سیمور هرش فاش کرد؛

دستکاری واشنگتن در داده‌های اطلاعاتی درباره تسلیحات شیمیایی سوریه