• ۷بازدید
بر اساس نتایج یک نظرسنجی در امریکا/

جمهوری خواهان اصلی ترین مخالفان توافق ژنو هستند

کد N11202

وبگردی