بر اساس نتایج یک نظرسنجی در امریکا/

جمهوری خواهان اصلی ترین مخالفان توافق ژنو هستند