امید بالای مردم به موفقیت دولت و محبوبیت شخص رئیس جمهور

گزارش 100 روزه دولت یازدهم,حسن روحانی

گزارش صد روزه رئیس‌جمهور از عملکرد دولت یازدهم توانست موجی از امیدواری را در جامعه ایجاد کند.

ابراز امیدواری قشرهای ضعیف ویژگی فصل جدید است. جدیدترین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نشان میدهد که حدود 48 درصد مردم امید زیاد و خیلی زیاد به موفقیت عملکرد دولت دارند و 25.4 درصد امید به موفقیت را در حد متوسط اظهار کردهاند.
این نظرسنجی نشان میدهد که حدود 58 درصد از مردم محبوبیت شخص رئیسجمهور در سطح جامعه را زیاد و خیلی زیاد عنوان کردهاند که این نشان از محبوبیت بالای رئیس‌جمهور دارد.
اولین انتظار مردم
نتایج حاصلشده در بخش دیگری از این نظرسنجی بیانگر آن است که مشکلات اقتصادی مانند گرانی، مسکن و بیکاری رتبه اول انتظارات شهروندان از دولت یازدهم را به خود اختصاص داده است. مسائل بینالمللی مانند حل پرونده هسته‌ای، گسترش آزادیهای فردی، سیاسی و اجتماعی و نیز وضعیت حجاب، پوشش و ارزشهای اسلامی در رده‌های بعدی انتظارات قرار گرفته است.
در زمینه اولویتهای سیاسی مردم از دولت یازدهم، از بین هفت مقولهای که به عنوان انتظارات مردم مطرح شده است، «دفاع از حقوق شهروندی و آزادیهای فردی» و «تلاش برای اجرای قانون اساسی»، رتبه‌های اول و دوم را به خود اختصاص دادهاند.
در بخش انتظارات اقتصادی مردم نیز، یافته‌های حاصله نشاندهنده اهمیت بالای موضوع اشتغال و رفع بیکاری جوانان از نظر مردم است و این موضوع در رتبه اول انتظارات اقتصادی مردم قرار دارد. همچنین مبارزه با تورم و گرانی، تهیه مسکن مناسب برای اقشار کمدرآمد، توسعه صادرات نفتی و غیرنفتی، رسیدگی به مناطق محروم و توسعه گردشگری به ترتیب در رده‌های بعدی دغدغه‌های اقتصادی مردم قرار گرفته است.
اولویت‌های سیاسی مورد نظر مردم
موضوع دیگری که در این نظرسنجی مورد بررسی قرار گرفته، شناخت اولویت‌های سیاسی مردم از دولت یازدهم بوده است. از بین هفت مقولهای که به عنوان انتظارات مردم مطرح شده است، «دفاع از حقوق شهروندی و آزادیهای فردی» با 22.1 امتیاز از 100 رتبه اول اولویت انتظارات سیاسی مردم را به خود اختصاص داده است. «تلاش برای اجرای قانون اساسی» با 20.6 امتیاز و «ترغیب مسئولان به پاسخگویی بهتر در قبال عملکردها» با 17.1 امتیاز در رتبه‌های دوم و سوم انتظارات سیاسی مردم قرار دارد، «پیگیری سیاست تنش‌زدایی بینالمللی»، «اصلاح شیوه برخورد با منتقدان نظام»، «توسعه توانایی نظامی و تسلیحاتی کشور» و «زمینهسازی برای فعالیت بیشتر احزاب و تشکل‌ها» به ترتیب در رده‌های بعدی اولویتهای سیاسی مردم از دولت آقای روحانی قرار گرفته است.
بررسی انتظارات اقتصادی مردم از دولت یازدهم نیز از دیگر مواردی بود که در این نظرسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های حاصله نشاندهنده اهمیت بالای مقوله اشتغال و رفع بیکاری جوانان از نظر مردم است زیرا این مقوله با کسب 29.1 امتیاز از 100 بالاترین امتیاز را در میان سایر انتظارات اقتصادی به‌دست‌آورده است. همچنین مبارزه با تورم و گرانی با 28.4 امتیاز با فاصله بسیار کمی رتبه دوم انتظارات اقتصادی مردم را به خود اختصاص داده است. تهیه مسکن مناسب برای اقشار کمدرآمد، توسعه صادرات نفتی و غیرنفتی، رسیدگی به مناطق محروم و توسعه گردشگری به ترتیب در رده‌های بعدی دغدغه‌های اقتصادی مردم قرار گرفته است.»

/2727

کد N10955