در گفتگو با مهر عنوان شد؛

دلایل پافشاری آمریکا برای امضای پیمان راهبردی با افغانستان و پیامدهای آن