مراسم بزرگداشت ماندلا در نزدیکی منزلش

شمار زیادی از طرفداران ماندلا شب یکشنبه در مقابل منزل قهرمان مبارزه با آپارتاید جمع شدند و با روشن کردن شمع و آواز یاد وی را گرامی داشتند.

مراسم بزرگداشت ماندلا در نزدیکی منزلششمار زیادی از طرفداران ماندلا شب یکشنبه در مقابل منزل قهرمان مبارزه با آپارتاید جمع شدند و با روشن کردن شمع و آواز یاد وی را گرامی داشتند.

 

 

 

رویترز

5252 

 

 

کد N9965