همراه با تصاویر؛

اولتیماتوم وزیر کشور اوکراین به معترضان/ راههای منتهی به کاخ ریاست جمهوری مسدود شد