در گفتگو با مهر اعلام شد؛

دعوت مجلس از هیئت های پارلمانی انگلیس،بلژیک،سوئیس و یونان/ جک استراو به تهران می آید