سیف اللهی با تاكید بر ضرورت تدوین مشنور حقوق شهروندی:

مدیریت سیاسی باید تقابل اندیشه‌ها را از مردم بپذیرد

سیاست داخلی

در صورتی که ایران به توسعه درون زا دست یابد با شکل گیری گروه‌های اجتماعی و شکل گیری احزاب و سندیکا‌هایی که سخنگوی این گروه‌های اجتماعی هستند حرکت به طرف جامعه شهروندمدار آغاز می‌گردد.

یك جامعه شناس تاكید كرد: مدیریت سیاسی باید تقابل اندیشه‌ها و طرح اندیشه‌های نو را از مردم بپذیرد تا از همسویی این مولفه‌ها حرکت به سمت جامعه مدنی و رعایت تکالیف شهروندی میسر شود.
سیف الله سیف اللهی در گفتگو با ایلنا ‏، در خصوص ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی در ایران اظهار داشت: اساس و بنیان جامعه مدنی و شکل‌گیری آن مبتنی بر روابط و مناسبات اجتماعی انسان‌ها در قالب حقوق و تکالیف شهروندی است و در نتیجه ملت زمانی تشکیل می‌شود که مردم به تکالیف و حقوق خود آگاهی لازم را داشته باشند و در نتیجه حقوق شهروندی شامل رعایت حقوق انسانی در تمام مراحل سنی و اجتماعی است.
این جامعه‌شناس با این توضیح که بین حقوق شهروندی و ماهیت و تکامل توسعه رابطه‌ای بسیار نزدیک وجود دارد معتقد است: جامعه ایران به آن مرحله از رشد و تکامل برای دست یابی به حقوق شهروندی به آن معنی که در جوامع توسعه یافته وجود دارد نرسیده است.
وی افزود: جامعه ایران یک جامعه شرقی و پیرامونی با ویژگی‌های پیرامونی است که درصد بسیاری از مردم هنوز بعضی از مولفه‌های شهروندی را به خوبی درک نکرده‌اند و به اندازه کافی به حقوق و تکالیف خود آشنایی ندارند.
اسداللهی گفت: در صورتی که ایران به توسعه درون زا دست یابد با شکل گیری گروه‌های اجتماعی و شکل گیری احزاب و سندیکا‌هایی که سخنگوی این گروه‌های اجتماعی هستند حرکت به طرف جامعه شهروندمدار آغاز می‌گردد.
وی در خصوص نقش دولت و ملت در تحقق منشور حقوق شهروندی گفت: در جامعه امروز ایران یک قشری از گروه‌های اجتماعی مدیریت سیاسی را برعهده گرفته‌اند که در مورد اعتقاد این گروه‌ها که در واقع قدرت را در دست دارند نسبت به حقوق شهروندی سوال وجود دارد و از طرفی یک لایه از گروه‌های اجتماعی هستند که کوشش می‌کنند که رابطه حسنه‌ای بین شایسته سالاران و تحصیل کردگان برای رسیدن به یک توسعه پایدار ایجاد شود.
وی با اشاره به این امر که در برخی از کشورها‏، دولت‌ها حقوق مردم را به روی کاغذ به رسمیت می‌شناسند اما برای تحقق آن اقدامی صورت نمی‌دهند در خصوص ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی اظهار داشت: ما در ایران به عنوان مثال چشم انداز ۲۰ ساله داریم که براساس تحقیق و نیازهای جامعه و به طور کلی واقعیت‌ها و امکانات موجود تبیین نشده است و در مورد حقوق شهروندی نیز در خیلی از کشور‌ها مبتنی بر کشورهای توسعه یافته تبیین می‌شود، اما در کشورهای در حال توسعه‌ای همچون ایران که با موانع و تنگناهایی در این خصوص مواجه است در مرحله اجرا هم با محدودیت مواجه خواهد شد.
اینجامعه‌شناس با تأکید براینکه دولت باید از نمایندگان پیشرو جامعه باشد‏، گفت: دولت نباید در مسیر رسیدن به توسعه و حقوق شهروندی محدودیت و مانع ایجاد کند.
سیف اللهی با اشاره به گسل‌های تاریخی و اجتماعی و وجود فقر و ناآگاهی در ایران گفت: ما در حال حاضر برطبق آمارهای رسمی حداقل ۲۰ میلیون بی‌سواد و کم سواد داریم که همه این‌ها از موانع توسعه و اجرای حقوق و تکالیف شهروندی به شمار می‌روند.
وی مشکل اساسی در تحقق حقوق شهروندی در ایران را نه در مدیریت سیاسی بلکه ساختارهای بنیادی کشور عنوان کرد و خاطرنشان کرد: نه در کشور ما بلکه در سایر کشورهای در حال توسعه نیز ضروری است که مردم به حقوق و تکالیف خود آشنا شوند.
اینجامعه‌شناس با بیان اینکه احزاب و سازمان های غیردولتی در برخی از کشورهای پیشرفته با ایستادگی در مقابل دولت آن‌ها را وادار به عقب نشینی و اجرای حقوق مردم می‌کنند، گفت: در ایران نیز تمام گروه‌ها اعم از کارگران، زنان و جوانان باید در مسیر رسیدن به حقوق شهروندی و جامعه مدنی با یکدیگر مشارکت نسبی داشته باشند و مدیریت سیاسی نیز باید تقابل اندیشه‌ها و طرح اندیشه‌های نو را از مردم بپذیرد تا از همسویی این مولفه‌ها حرکت به سمت جامعه مدنی و رعایت تکالیف شهروندی میسر شود.

کد N5328