نظر شورای نگهبان درباره اصلاح قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44

سیاست داخلی

ابهام سابق شورای نگهبان كماكان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده(3) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن اعلام كرد.

به گزارش ایلنا، طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده(3) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم مهرماه یكهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1392/09/06 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- در تبصره 5 اصلاحی، علی رغم اصلاح به عمل آمده ابهام سابق این شورا از این جهت كه مشخص نیست تفكیك وظایف حاكمیتی و غیرحاكمیتی به موجب آیین نامه اجرایی است یا قانون، كماكان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- در تبصره 7 الحاقی، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده این تبصره با بند (د) قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی قابل جمع نمی‌باشد بنابراین ابهام سابق این شورا كماكان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

کد N5175