تلاش دو هفته​ای آمریکا برای گنجاندن دو عبارت در متن توافقنامه ایران با 1+5

در این ویدئو ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره تلاش آمریکایی​ها برای تحمیل نظرات خود به ایران در مذاکرات ژنو اظهار نظر کرده است.

تلاش دو هفته​ای آمریکا برای گنجاندن دو عبارت در متن توافقنامه ایران با 1+5در این ویدئو ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره تلاش آمریکایی​ها برای تحمیل نظرات خود به ایران در مذاکرات ژنو اظهار نظر کرده است.

Video Link

 

 /29212

 

 

کد N2525