نخستین روز از مذاکرات ایران با 1+5 در 10 فریم

کد N2491