مسجد جامع که ز فیض اله

زمزمه‌ی خطبه‌ی او تا به ماه

آمده دردی زسپهر کبود

فیض ز یک خواندن قران فرود

غلغل تسبیح بگنبد درون

رفته زنه گنبد بالا برون