مدارک مورد نياز

۱. مدارک مربوط به مالکيت زمين


۲. موافقت اصولى


۳. مجوز آب و برق


۴. پروانه ساخت و ساز


۵. درصد پيشرفت فيزيکى قابل قبول (حداقل حدود ۲۰%)

مراحل انجام کار

۱. ارائهٔ درخواست کتبى


۲. معرفى درخواست‌کننده به مرکز استان


۳. معرفى درخواست‌کننده به کميتهٔ برنامه‌ريزى استان و بررسى و تصويب پروژه توسط کميته


۴. معرفى درخواست‌کننده از سوى ادارهٔ کل تربيت‌بدنى استان به حوزهٔ مرکزى سازمان


۵. بررسى طرح از سوى دفتر طرح و بودجه و تشکيلات


۶. معرفى درخواست‌کننده به بانک عامل

محل مراجعه

تهران: حوزه‌هاى ادارات تربيت‌بدنى


شهرستان‌ها: ادارات کل تربيت بدنى

محل مراجعه براى طرح شکايات

۱. سازمان تربيت‌بدني


۲. ادارهٔ کل تربيت بدنى استان تهران


۳. ادارهٔ کل تربيت بدنى استان‌ها


۴. معاونت ورزش بانوان واقع در خيابان حجاب، صندوق پستى ۶۱۵۵-۱۴۱۵۵ (دربارهٔ شکايات ورزش بانوان)