شرايط درخواست‌کننده

متقاضى بايد داراى پروانهٔ حمل سلاح باشد.

مدارک مورد نياز

۱. تصوير پروانهٔ حمل سلاح


۲. اصل دفترچهٔ شناسايى شکارچيان


۳. فيش بانکى بهاى پروانهٔ شکار


۴. يک قطعه عکس

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ کل حفاظت محيط زيست استان تهران، خيابان خارک، بعد از تالار وحدت، نبش کوچهٔ شهيد هاشمى‌فر


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ کل محيط زيست استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ساختمان مرکزى سازمان حفاظت محيط زيست، خيابان استان نجات‌اللّهي، شمارهٔ ۱۷۸، ادارهٔ کل نظارت و بازرسي، تلفن ۹-۸۹۱۲۶۱


يا: ادارهٔ کل حفاظت محيط زيست استان تهران


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ کل حفاظت محيط زيست استان