شرايط درخواست‌کننده

آمادگى کامل ماشين‌آلات خط توليد، تأسيسات، تجهيزات، ساختمان و نيروى انسانى براى بهره‌بردارى

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى به پيوست تصوير مجوز تأسيس


۲. ارائهٔ موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در مورد واحدهاى توليدى صنايع غذايى و دارويى و بهداشتى


۳. پرداخت هزينه‌هاى قانونى صدور پروانه

محل مراجعه

استان‌ها: ادارهٔ کل صنايع


تبصره: در موارد خاصى که واحد، کشورى باشد، بايد درخواست از طريق استان مربوط و يا مستقيماً توسط متقاضى به ادارات کل تخصصى وزارت صنايع در خيابان استاد نجات‌اللهي، چهارراه شهيد کلانتري، ارسال شود.

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: مديرکل صنايع تخصصى ذيربط


مرحلهٔ دوم: معاون فلزى يا غيرفلزى (بسته به مورد)


مرحلهٔ سوم: ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار

استان‌ها

مديرکل صنايع استان