شرايط درخواست‌کننده

مالک خودرو يا وکيل قانونى مالک

مدارک مورد نياز

۱. براى خودروهاى وارداتى که اشخاص براى استفادهٔ شخصى وارد کرده‌اند، اصل پروانهٔ گمرکى و براى خودروهاى وارداتى که توسط شرکت‌ها و بازرگانان وارد تا به اشخاص فروخته شود، اصل گواهينامهٔ گمرکى به همراه کاردکس تأييد شده توسط افسر کاردان فنى


۲. براى خودروهاى توليد داخل اصل سند صادره توسط کارخانهٔ توليدکننده به همراه کاردکس تأييد شده توسط افسر کاردان فنى


۳. کارت شناسايى معتبر مالک يا وکيل قانونى مالک


۴. فيش پرداخت ماليات که توسط کارخانجات توليدکنندهٔ داخلى همراه سند مالکيت به مالک تحويل شده است.


۵. در مورد خودروهاى وارداتى که توسط شرکت‌ها و بازرگانان براى فروش وارد کشور شده است، فيش پرداخت ماليات توسط واردکننده لازم است.

محل مراجعه

۱. اشخاص حقيقى (که خودرو از شرکت‌هاى واردکننده و يا بازرگانان و يا کارخانجات توليدکنندهٔ داخلى خريده‌اند و يا خود رأساً براى استفاده شخصى خودرو وارد کرده‌اند):


- تهران:

واحد ماليات خودرو واقع در شهرک آزمايش، ساختمان شماره‌‌گذارى


- شهرستان‌ها:

ادارات امور اقتصادى و دارايي، واحد ماليات‌هاى غيرمستقيم


۲. شرکت‌ها و واردکنندگان و کارخانجات توليدکنندهٔ داخلى:


- تهران:

ادارهٔ ماليات خودرو واقع در خيابان آذربايجان، چهارراه پيروز، ساختمان ادارهٔ کل ماليات‌هاى غيرمستقيم

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

وزارت امور اقتصادى و دارايي، اداره کل ماليات‌هاى غيرمستقيم

شهرستان‌ها

ادارات امور اقتصادى و دارايى مربوط


لازم به ذکر است طبق قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامي، هيچ‌گونه پيش‌بينى جهت تقسيط و يا تخفيف ماليات در نظر گرفته نشده است.