شرايط درخواست‌کننده

هر شخص حقيقى يا حقوقى اعم از مالک يا مستأجر مى‌تواند با تعيين نوع مصرف (شرب، زراعى، باغ، صنعتى، خدماتى) درخواست صدور مجوز انشعاب آب به صورت اشتراک دائم يا موقت کند.

مدارک مورد نياز

۱. تصوير مصدّق سند مالکيت يا سند


۲. نقشهٔ محل وقوع ملک


۳. موافقت‌ اصولى يا پروانهٔ تأسيس و بهره‌بردارى از سازمان ذيربط


۴. تکميل فرم درخواست واگذارى انشعاب


۵. اعلام‌نظر سازمان ذيربط (جهادسازندگي، مسکن و شهرسازي، شرکت آب و فاضلاب) مبنى بر تأييد نياز متقاضى درخصوص انشعاب آب شهرها، شهرک‌ها و روستاها

محل مراجعه

تهران: سازمان آب منطقه‌اى تهران، معاونت بهره‌بردارى نواحى تابعه


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ کل امور آب استان يا شرکت بهره‌بردارى شبکه‌هاى آبيارى و زه‌کشي

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. سازمان آب منطقه‌اى تهران، معاونت بهر‌ه‌بردارى نواحى تابعه


۲. دفتر رسيدگى به شکايات وزارت نيرو

استان‌ها و شهرستان‌ها

۱. ادارات کل امور آب


۲. دفتر رسيدگى به شکايات وزارت نيرو