مدارک لازم براى دريافت گذرنامه

۱. تنظيم دو برگ فرم گذرنامه


۲. اصل و تصوير کامل شناسنامهٔ متقاضى (شناسنامهٔ افراد بالاى پانزده سال بايد عکسدار باشد.)


۳. چهار قطعه عکس جديد


۴. فيش بانکى واريز مبلغ تعيين شده به حساب ادارهٔ گذرنامه


۵. موافقت رسمى شوهر در مورد بانوان شوهردار و موافقت رسمى ولى يا قيّم براى فرزندان کمتر از ۱۸ سال تمام


۶. اصل و تصوير مدارک فوت يا طلاق‌نامه در مورد بانوانى که شوهرشان فوت کرده يا طلاق گرفته‌اند.


۷. اصل و تصوير کارت پايان خدمت يا معافيت و يا موافقت ادارهٔ نظام وظيفهٔ عمومى در مورد افراد ذکور بيش از پانزده سال تمام

مدارک لازم براى تمديد گذرنامه

۱. تنظيم فرم شمارهٔ يک گذرنامه


۲. اصل شناسنامهٔ متقاضى


۳. يک قطعه عکس


۴. موافقت رسمى شوهر براى بانوان و ولى يا قيّم براى افراد کمتر از ۱۸ سال


۵. اصل و تصوير کارت پايان خدمت يا معافيت و يا موافقت ادارهٔ نظام وظيفهٔ عمومى در مورد افراد ذکور بيش از پانزده سال تمام


۶. اصل تصوير مدارک فوق يا طلاق‌نامه در مورد بانوانى که شوهرشان فوت کرده يا طلاق گرفته‌اند.


۷. فيش بانکى واريز مبلغ تعيين شده به حساب ادارهٔ گذرنامه