به‌دلايلى و يا بيمارى خاص، شيرخوار بالاى ۶ ماه ممکن است نتواند از شير مادر استفاده نمايد. لذا از شيرهاى مختلفى مى‌توان استفاده کرد. اين شيرهاى عبارتند از:


- شيرهاى تازهٔ دام مانند شير گاو، گوسفند، بز، گاوميش، ميش و شتر.

- شيرهاى پاستوريزه که از شير تازه دام در کارخانجات شير پاستوريزه تهيه مى‌شوند.

- شير خشک.