شير پاستوريزه مناسب‌تر از شير تازهٔ دام براى تغذيه شيرخوار است. هدف از پاستوريزه کردن شير، کاهش تعداد ميکروب‌هاى موجود در آن و تغييراتى است که شير براى شيرخوار گواراتر و سهل‌الهضم‌تر شود.


شير پاستوريزه را بايد در يخچال نگهدارى کرد و نبايد بيشتر از ۴۸ ساعت بعد از تاريخ تهيه نگهدارى شود، زيرا تعداد قابل توجهى ميکروب در آن مشاهده خواهد شد. شير پاستوريزه را براى مصرف شيرخواران زير يک سال بايد مدت ۲۰ دقيقه جوشانيد و در مدت جوشانيدن شير را به هم زد تا از رسوب مواد پروتئى نى و املاح درته ظرف جلوگيرى شود.


ارزش غذائى شير پاستوريزه تقريباً دست نخورده است و همراه با قطره مولتى ويتامين تکميلى در تغذيهٔ شيرخواران محروم از شير مادر مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. توجه داشته باشيد در هنگام استفاده از شير پاستوريزه براى شيرخوار، شير را طبق جدول رقیق کردن شیر پاستوریزه برای شیرخوار رقيق کنيد.