تعداد انبارهائى که تا پايان سال ۱۳۷۴ در اختيار سازمان‌ها و مؤسسات دولتى استان قرار داشته بالغ بر ۵۱ انبار با ظرفيت ۱۹۵،۱۰۰ تن مى‌باشد که به‌منظور نگهدارى و ذخيره‌سازي، گندم، قند و شکر، علوفه، برنج و ساير کالاهاى وارداتى مورد استفاده قرار گرفته‌اند.


تنها سيلوى استان با ۳۰ کندو و ظرفيتى معادل ۸۰۰۰ تن در شهر برازجان قرار دارد که جهت ذخيره سازى گندم به کار مى‌رود. تا پايان سال ۷۴ سردخانه با ظرفيتى برابر با ۹۶۶۰ تن در زمينه نگهدارى کالاها در سطح استان وجود داشته که بيشترين اين سردخانه‌ها در زمينه نگهدارى فرآورده‌هاى دريائى و گوشتى مورد استفاده قرار مى‌گيرد.

جدول مراکز و ظرفيت نگهدارى کالا در استان بوشهر به غير از اداره کل بنادر و کشتيرانى

عنوان تعداد ظرفيت (تن)
سازمان گسترش خدمات بازرگانى ۳ ۵۷۰۰۰
سازمان جهاد سازندگى ۸ ۳۱۵۰۰
اداره کل قند و شکر ۴ ۱۲۶۰۰
سازمان تعاون روستائى ۲۲ ۱۱۵۰۰
اداره کل امور عشاير ۷ ۹۰۰۰
کميته امداد امام خمينى ۱ ۱۵۰۰


انبارهاى اداره کل بنادر و کشتيرانى استان بوشهر:


اداره کل بندر بوشهر با برخوردارى از انبارهاى مناسب آمادگى لازم جهت نگهدارى امانى کالاها به‌طور مطلوب را دارا مى‌باشد.

جدول آمار انبارهای اداره کل بنادر و کشتیرانی بوشهر

شرح مساحت به متر مربع
انبار سرپوشيده شماره ۱ ۳۳۰۰ = ۱۱۰٭۳
انبار سرپوشيده شماره ۲ ۳۰۰۰۰ = ۱۰۰٭۳۰۰
انبار سرپوشيده شماره ۳ ۳۰۰۰ = ۳۰ ٭ ۱۰۰
انبار سرپوشيده شماره ۴ ۳۰۰۰ = ۳۰ ٭ ۱۰۰
انبار سرپوشيده صادرات ۳۲۴۰ = ۱۰۸٭۳۰
انبار سرپوشيده ويژه ۳۹۹۰ = ۱۳۳٭۳۰
انبار سرپوشيده کالاهاى اقساطي ۱۲۰۰ = ۶۰٭۲۰
انبار سرپوشيده کالاهاى مرجوعى ۵۶۰ = ۴۰٭۱۴
انبار سرپوشيده پايانه کوثر ۷۲۰۰ = ۱۲۰٭۶۰
جمع ۲۸۴۹۰
محوطه مخصوص نگهدارى کالا ۴۴۳۰۰
انبارهاى روباز (در دست احداث) ۲۲۵۹۰
جمع ۶۶۸۹۰