۱. دانش فني، علائم و نام‌هاى تجارى و حق اختراع، سرمايه محسوب مى‌شود و مى‌تواند مستقلاً به‌عنوان سرمايه يک سرمايه‌گذار ارزشيابى و بنام او ثبت شود و مورد تضمين قرار گيرد.


۲. سود حاصل از به کار انداختن سرمايه در منطقه آزاد قشم پس از تائيد مؤسسات حسابرسى مستقل قابل انتقال است. در صورتى‌که اين سود متعلق به سرمايه ارزى ايرانيان و يا سرمايه‌گذاران خارجى باشد، انتقال آن به خارج از کشور مجاز است. سرمايه ارزى ايرانيان سرمايه ارزى اتباع ايرانيان که از خارج از سرزمين اصلى به منطقه آزاد قشم وارد مى‌شود.


۳. خروج اصلى سرمايه و منافع آن و عوايد حاصل از واگذارى و يا فروش آن آزاد است. در مورد سرمايه‌ ارزى ايرانيان و سرمايه‌گذاران خارجي، انتقال اين سرمايه و سود حاصل به خارج از سرزمين اصلى مانعى ندارد.


۴. مورد اختلاف بين سرمايه‌گذار خارجى و طرف ايرانى براساس قراردادهاى کتبى و توافقات به عمل آمده حل و فصل مى‌شود.


معافيت مالياتى ۱۵ ساله

اشخاص حقيقى وحقوقى که در منطقه آزاد قشم به انواع فعاليت‌هاى اقتصادى اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادى در اين منطقه آزاد از تاريخ بهره‌بردارى مندرج در مجوز به‌مدت ۱۵ سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارائي، موضوع قانون ماليات‌هاى مستقيم معاف خواهند بود. مقررات تدوين شده براى اشتغال حاوى شرايط مطلوب هم براى کارفرما و هم براى کارپرداز است.


واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد قشم با هماهنگى و همکارى وزارت کار و امور اجتماعى نسبت به تنظيم امور بازار کار، نظارت بر مسائل حفاظت و بهداشت کار و ساير امور اقدام مى‌کند. مقررات اشتغال نيروى انسانى در منطقه آزاد قشم در مجموعه‌اى تدوين و توسط واحد کار و خدمات اشتغال اين سازمان به متقاضيان عرضه مى‌شود.

کمترين تشريفات ادارى براى فعالان اقتصادى

سازمان منطقه آزاد قشم به‌منظور جلوگيرى از هرگونه کاغذبازى و فعاليت‌هاى دست و پاگير اداري، ترتيبى اتخاذ کرده است که متقاضيان فعاليت‌هاى اقتصادى اعم از سرمايه‌گذاري، توليد، بازرگانى و خدماتى در ظرف کمتر از يک روز بتوانند مجوزهاى مورد نياز فعاليت خود را دريافت و به کار مشغول شوند.

فروش و اجاره زمين به سرمايه‌گذاران داخلى و خارجى

سازمان منطقه آزاد قشم نياز سرمايه‌گذارى به دريافت زمين را پس از دريافت مجوز بر حسب نوع فعاليت تأمين خواهد کرد. زمين به سرمايه‌گذاران داخلى به‌صورت اجاره، فروش قطعى و يا مشارکت و به سرمايه‌گذاران خارجى فقط به‌صورت اجاره (مستقلاً يا مشارکتي) واگذار خواهد شد.