اين شرايط که از سال ۱۹۸۴ توسط انستيتو بيمه‌گران لندن به اجراء در آمده است، نسبت به شرايط قديم از وضوح بيشترى برخوردار است، شرايط جديد هم‌اکنون در صنعت بيمه جهانى جايگزين شرايط قديم گرديده است. در ضمن شرايط جنگ و بيمه اعتصاب نيز در شرايط جديد دست‌خوش تغيير شده‌اند.

بيمه اعتصاب

پوشش اين بيمه، از بين رفتن يا آسيب ديدن کالاى موضوع بيمه را که ناشى از عوامل زير باشد شامل مى‌شود:


۱. اعتصاب کنندگان، کارگران ممنوع شده از کار يا شرکت‌کنندگان در اغتشاشات کارگري، بلوا يا آشوب.


۲. تروريست‌ها و يا هر شخصى که با انگيزه سياسى عمل مى‌کند.


اعتبار اين بيمه‌نامه از زمانى آغاز مى‌شود که کالا به منظور شروع حمل، انبار يا محل نگهدارى مذکور در بيمه‌نامه را ترک گويد، در مسير عادى حمل ادامه يابد و به يکى از طرق زير هر کدام که مقدم باشد، پايان مى‌پذيرد:


۱. به محض تحويل کالا به انبار گيرنده يا به انبار محل نگهدارى نهائى ديگرى که در بيمه‌نامه به‌عنوان مقصد ذکر شده است.


۲. به محض تحويل کالا به انبار يا محل نگهدارى ديگرى که بيمه‌گذار براى يکى از مقاصد زير در نظر گرفته است:


- نگهدارى کالا در محلى خارج از مسير عادى حمل


- تقسيم يا توزيع کالا


۳. به محض انقضاء ۶۰ روز از تاريخ تخليه کامل کالاى بيمه شده از کشتى حامل کالا در آخرين بندر تخليه

بيمه جنگ (War Clauses)

تأمين اين بيمه شامل موارد زير است:


” خطرات تسخير، ضبط، توقيف، ممانعت و بازداشت و نتايج حاصله از آنها يا هرگونه کوشش جهت انجام آنها. همچنين نتايج حاصله از مخاصمت و عمليات نظامى اعم از اينکه جنگ اعلام شده يا نشده باشد و نيز نتايج حاصل از جنگ داخلي، انقلاب، شورش و قيام يا منازعات داخلى ناشى از آنها و دزدى دريائي“.


پوشش بيمه جنگ در شرايط جديد شامل موارد زير است:


۱. جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام يا زد و خوردهاى ناشى از آن يا هرگونه عمل خصمانه توسط يا برعليه نيروهاى دشمن.


۲. ضبط، تصرف، توقيف، حبس يا بازداشت ناشى از خطرات تحت پوشش بند (۱) فوق و نتايج ناشى از آنها يا مبادرت به آنها.


۳. مين‌ها، اژدرها، بمب‌هاى عمل نکرده و يا ساير سلاح‌هاى جنگى عمل نکرده.


اعتبار بيمه‌نامه جنگى در شرايط جديد نسبت به تمام موضوع يا هر بخشى از آن از زمانى آغاز مى‌شود که کالا بر روى کشتى بارگيرى شود و نسبت به تمام موضوع بيمه يا هر بخشى از آن به يکى از طرق زير هر کدام مقدم باشد پايان مى‌پذيرد:


- تخليه از کشتى در بندر نهائى يا محل تخليه


- با سپرى شدن ۱۵ روز از نيمه شب روز ورود کشتى به بندر نهائى يا محل تخليه


معهذا مشروط به اعلام به موقع به بيمه‌گران و پرداخت حق بيمه اضافى قابل تمديد خواهد بود.

جدول پوشش‌هاى شرايط بيمه‌اى A.B.C

نوع خطر شرط A شرط B شرط C شرط مربوط به جنگ شرط مربوط به اعتصابات
۱. حريق يا انفجار + + +
۲. اصابت به صخره، شکستن، واژگونى + + +
۳. چپ و از خط خارج شدن وسيله نقليه زمينى + + +
۴. تصادم کشتى + + +
۵. تخليه کالا در بندر پناه‌گاه + + +
۶. زلزله، فوران آتش‌نشان يا رعد و برق + +  
۷. فدا کردن در خسارت مشترک + + +
      - سبک کردن + + +
      - رها کردن در دريا + + -
۸. ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به کشتى + + -
۹. از ميان رفتن کلى بسته در جريان جابجائى کالا + + -
۱۰. اقدامات حمايتى + + +
۱۱. دزدي، غارت، عدم تحويل + - -
۱۲. خسارت به خاطر له شدن يا حرارت + - -
۱۳. آلوده شدن در اثر مجاورت با کالاهاى ديگر + - -
۱۴. نشست + - -
۱۵. خردشدن و ديگر خسارات خاص + - -
      ۱.غفلت بيمه‌گذار
      ۲. فرسودگى يا پارگى عادى
      ۳. کافى نبودن يا نامناسب بودن بسته‌بندى
      ۴. عيب مربوطه ره ذات يا نوع کالا بيمه شده
      ۵. تأخير
      ۶. اعتبار مالک کشتى
      ۷. کاربرد سلاح‌هاى هسته‌اى
      ۸. عمل نادرست + - -
۱۶. جنگ - - - +
۱۷. اعتصابات - - - - +