شرايط قديم انستيتو بيمه‌گران لندن عبارت است از F.P.A، W.A، All Risks خساراتى که در هر يک از پوشش‌هاى بيمه‌هاى فوق قابل پرداخت مى‌باشد و همچنين مواردى که خارج از تعهد بيمه‌گر مى‌باشد به‌صورت خسارات مشمول تعهد بيمه‌گر، خسارات خارج از تعهد بيمه‌گر بيمه جنگ و بيمه اعتصاب بررسى مى‌شوند.

جدول خسارات خارج از تعهد بيمه‌گر

رديف نوع خسارت All Risks  W.A   F.P.A 
۱ زيان اختصاصى - - +
۲ خسارت ناشى از تقصير و اعمال خلاف بيمه‌گذار + + +
۳ عدم‌تحويل يا کسرى کال - + +
۴  خسارات ناشى از تأخير در حمل ولواينکه تأخير به علت يکى از خطرات مورد تعهد صورت گرفته باشد + + +
۵  خسارات ناشى از عيب ذاتى و يا خاصيت طبيعى مورد بيمه + + +
۶ خساراتى که در حد متعارف و معمول به مورد بيمه وارد مى‌شود و ارتباط به حادثه ندارد. مانند: سرخالى شدن ظرف و کسر وزن ناشى از تبخير و مانند آن + + +
۷ خسارات حشره‌زدگى - + +
۸ خسارات ناشى از آب شيرين - + +
۹ خساراتى که مستقيماً ناشى از خطرات مورد تعهد نباشد مانند: شکست، انبار کردن و يا جابجا کردن نادرست کالا، دزدى و دله‌دزدى و نظاير آن - + +
۱۰ خساراتى که مستقيماً به علت جنگ، اعتصاب، شورش و اغتشاشات داخلى به وجود آمده باشد + + +

بيمه اعتصاب، بلوا و آشوب داخلى (Strikes، riots، and civil commotion clauses)

پوشش‌هاى اين بيمه شامل موارد زير است:


- اعتصاب، اغتشاشات کارگري، بلوا يا آشوب


- خراب‌کارى

بيمه جنگ (War Clauses)

تأمين اين بيمه شامل موارد زير است:


” خطرات تسخير، ضبط، توقيف، ممانعت و بازداشت و نتايج حاصله از آنها يا هرگونه کوشش جهت انجام آنها. همچنين نتايج حاصله از مخاصمت و عمليات نظامى اعم از اينکه جنگ اعلام شده يا نشده باشد و نيز نتايج حاصل از جنگ داخلي، انقلاب، شورش و قيام يا منازعات داخلى ناشى از آنها و دزدى دريائي“.


پوشش بيمه جنگ در شرايط جديد شامل موارد زير است:


۱. جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام يا زد و خوردهاى ناشى از آن يا هرگونه عمل خصمانه توسط يا برعليه نيروهاى دشمن.


۲. ضبط، تصرف، توقيف، حبس يا بازداشت ناشى از خطرات تحت پوشش بند (۱) فوق و نتايج ناشى از آنها يا مبادرت به آنها.


۳. مين‌ها، اژدرها، بمب‌هاى عمل نکرده و يا ساير سلاح‌هاى جنگى عمل نکرده.


اعتبار بيمه‌نامه جنگى در شرايط جديد نسبت به تمام موضوع يا هر بخشى از آن از زمانى آغاز مى‌شود که کالا بر روى کشتى بارگيرى شود و نسبت به تمام موضوع بيمه يا هر بخشى از آن به يکى از طرق زير هر کدام مقدم باشد پايان مى‌پذيرد:


- تخليه از کشتى در بندر نهائى يا محل تخليه


- با سپرى شدن ۱۵ روز از نيمه شب روز ورود کشتى به بندر نهائى يا محل تخليه


معهذا مشروط به اعلام به موقع به بيمه‌گران و پرداخت حق بيمه اضافى قابل تمديد خواهد بود.

خسارات مشمول بيمه‌گر

رديف نوع خسارت All Risks W.A F.P.A
۱ از بين رفتن کامل مورد بيمه + + +
۲ از بين رفتن کامل يک قسمت معين از مورد بيمه + + +
۳ از بين رفتن کامل هر بسته از مورد بيمه در جريان بارگيري، انتقال از کشتى ديگر، يا تخليه + + +
۴ خسارت مستقيم نقديه زيان همگانى + + +
۵ سهم زيان همگانى + + +
۶ هزينه‌هاى نجات + + +
۷ هزينه‌هاى خاص (به انضمام هزينه‌هائى که براى جلوگيرى از خسارت و يا توسعه خسارت صرف مى‌شود) + + ـ (+)
۸ زيان اختصاصى بدون کسر فرانشيز + + پس از کسر فرانشيز +
۹ خطرات اضافى مانند: + ـ ـ
- خسارت ناشى از آب شيرين + - -
- سائيدگى و زنگ‌زدگي + - -
- نشست + - -
- شکست + - -
- لب پريدگي، کج شدن، خراشيدگى و ضربه ديدگي + - -
- خسارات ناشى از چنگک + - -
- روغن‌زدگي، به گل‌آلوده شدن و به رنگ و اسيد آلوده‌شدن + - -
- بخار آب و عرق + - -
- حرارات + - -
- کالاى مجاور (بو گرفتن، برخورد و آلودگى) + - -