شيوه نمايش سند (Style)

SGML خود داراى هيچ‌گونه استانداردى براى شيوه نمايش مستندات نمى‌باشد و ازاين‌رو اغلب سيستم‌ها، متدهاى خاص خود را مورد استفاده قرار مى‌دهند. دو استاندارد در جهت ايجاد استاندارد شيوه نمايش صفحات پيشنهاد شده است يکى موسوم به استاندارد مشخصات خروجى output specificatiion-SP و ديگرى موسوم به Document Style Semantics and Specification Language-DSSSL که توسط کميته بين‌المللى استانداردها براى اسناد مبتنى‌بر SGML تدوين گرديده است.


با بهره‌گيرى از استاندارد OS، فايل DTD اين امکان را به کاربر مى‌دهد تا به ايجاد شيئى از نوع FOSI-Formating Output Specification Instance بنمايد که اين فرمت خروجى هم براى چاپگر و هم براى خروجى‌هاى الکترونيکى کاملاً مناسب مى‌باشد. براى هر tag در DTD فرمت مشخصى در استاندارد شيوه نمايش صفحات (style sheet) معين گرديده است. با بکارگيرى FOSI سند و DTD يک بسته کامل جهت تبادل اطلاعات بصورت مستندات قابل چاپ دراختيار قرار مى‌گيرد. در حال حاضر جهت تبديل دو استاندارد فوق قدم‌هاى مؤثرى برداشته شده است.

نتايج بکارگيرى SGML

بکارگيرى SGML چه نتايجى را براى ما به ارمغان مى‌آورد؟ ازآنجايى که SGML به‌عنوان يک تکنولوژى اصلى جاى خود را در دنياى انفورماتيک باز نموده است، لذا مى‌توان آن را با اطمينان مورد استفاده قرار داد علاوه‌بر آن بکارگيرى اين استاندارد ويژگى‌ها و قابليت‌هاى زير را نيز فراهم مى‌آورد:


- افزايش بهره‌وري


- قابليت بکارگيرى مجدد (Reusability)


- عدم نياز به تبديل سند به سند ديگر


- بهبود يکپارچگى داده‌ها


- کنترل بهتر داده‌ها


- قابليت اشتراک‌پذيري


- قابليت حمل اطلاعات


نهايتاً آنکه، مستندات SGML توليدى براساس سند قابليت انطباق با تکنولوژى‌هاى حال و آينده را دارد. براى مثال مى‌توان اسناد مبتنى‌بر SGML را در برنامه‌هاى کاربردى زير مورد استفاده قرار داد.


World Wide Web home pages
Information databases
Diagnostic/expert systems
Electronic mail
Hypermedia and hypertext documents
Database publishing
CD-ROM publishing
Interactive Electronic Technical Manuals-IETMs
Electronic review