آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قبولی نویس شرافتی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
قبولی نویس شرافتی

واژه انگلیسی
Acceptor for Honour

توضیحات
پذیرش برات نکول شده از جانب شخص ثالث برای حفظ اعتبار برات کش